Algemene voorwaarden Fotografie-Lijn

Versie: 11 februari 2024 (voorgaande versies komen hiermee te vervallen)


VOORWOORD

Fotografie-Lijn heeft zich naast vastgoedfotografie, videografie en leveren van online cursussen, gekwalificeerd in het inmeten en bepalen van woningen conform Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen (NEN 2580 Meetinstructies).
Fotografie-Lijn hecht veel waarde aan transparantie. 
In dat licht wordt dan ook het volgende opgemerkt:
- Fotografie-Lijn is middels dit document transparant over de diensten en verdeling van aansprakelijkheid;
- Fotografie-Lijn vervult de opdracht zoals mag worden verwacht van een redelijk handelend, redelijk bekwaam beroepsgenoot.

 

DEFINITIES

Dagen: alle kalenderdagen;
Dienstverlening: het maken en bewerken van producten als foto’s, plattegronden, visualisaties, animaties, virtuele tours, 3D fotografie en video’s. Als ook inmetingen van woningen op locatie, meetrapporten, meetstaten, meetcertificaten;
Meerwerk: Door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop de overeengekomen prijs;
Meetrapport: Meetrapport, meetstaat met begeleidend schrijven, meetcertificaat met begeleidend schrijven conform NEN 2580 Meetinstructies of NEN 2580.
Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening;
Opdrachtgever (makelaar/ hoofdopdrachtnemer): degene die uit hoofde van beroep of bedrijf met het Opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtnemer: Fotografie-Lijn, zaak doende te 2994HA, Vrijenburglaan 263 te Barendrecht, en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 89064577
Overmacht: iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet bekend waren of hadden kunnen zijn en waarbij nakoming niet (verder) kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig leveren van goederen, diensten of informatie door derden, werkstaking, blokkades (met betrekking tot toegang tot het object), bedrijfs- of digitale storingen.
Rapportage: meetrapport en alle overige op te leveren producten voortvloeiend uit de overeengekomen dienstverlening.

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Opdrachtnemer van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

1.2 Op het moment dat deze voorwaarden zijn aanvaard door Opdrachtgever houden deze gelding voor alle vervolgopdrachten.

 

ARTIKEL 2 OFFERTES, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.

 

2.2 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.

 

2.3 Indien een aanbod of offerte een geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2.4 Indien Opdrachtgever (nog) niet schriftelijk heeft aanvaard, doch Opdrachtnemer is begonnen met uitvoering van de opdracht dan is de overeenkomst op die onderdelen tot stand gekomen, tenzij Opdrachtgever tijdig bezwaar aantekent.

 

2.5 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

 

2.6 Eventuele aanvullende documentatie zoals schetsen en berekeningen die geen onderdeel zijn geweest van de verleende opdracht worden slechts meegezonden voor de beeldvorming. Aan de aanvullende documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT, VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

3.1 Een Opdracht houdt voor de Opdrachtnemer een inspanningsverplichting in om de Opdracht uit te voeren zoals mag worden verwacht van een redelijk handelend, redelijk bekwaam beroepsgenoot.

 

3.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en de perso(o)n(en) waardoor de Opdracht wordt uitgevoerd. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van beide partijen om géén dienstverband te laten ontstaan. Er bestaat géén zeggenschap van opdrachtgever over de wijze van uitvoering van de opdracht. De Opdrachtnemer heeft het recht (delen van) de Opdracht te laten uitvoeren door derden. Artikel 6:76 BW is uitgesloten.

 

3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt. Bij gebreke hiervan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten - volgens de gebruikelijke tarieven van de Opdrachtnemer – bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

3.4 Opdrachtgever draagt zorg voor het toegankelijk en representatief zijn van de locatie waar de Opdracht betrekking op heeft, alsmede het (kosteloos) beschikbaar zijn van de redelijkerwijs voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke faciliteiten op die locatie.

 

3.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor mondeling gegeven adviezen.

 

3.6 Na uitvoering van de Opdracht worden de producten uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever, in de vorm van JPEG, PNG, TIFF, PSD, MP4, MOV, FML of PDF-bestanden.

 

ARTIKEL 4 METINGEN VAN PANDEN EN CONTROLE DOOR OPDRACHTGEVER

4.1 De Opdrachtnemer heeft de plicht zich in te spannen om de metingen zover als professioneel verantwoord conform de in de Opdracht overeengekomen rekenmethodiek te verrichten:

De standaard rekenmethodieken die Opdrachtnemer aanhoudt, tenzij anders overeengekomen:

- bij woningverkoop: Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen;

Eventuele afwijkingen op de gebruikte rekenmethodieken staan genoteerd in de bijbehorende rapportages.

 

4.2 Het staat opdrachtnemer vrij om vanuit professionele overweging af te wijken van de genoemde methodieken genoemd in lid 4.1.

 

4.3 Opdrachten met oppervlakte- en inhoudsbepalingen van panden kunnen op de volgende manieren door Opdrachtgever worden aangevraagd:

Type A: gebouw op locatie op maatvoering en ruimtegebruik gecontroleerd;
Type B: gebouw niet op locatie op maatvoering en ruimtegebruik gecontroleerd.

 

4.4 Bij Opdrachten – overeenkomstig type B uit lid 4.3 - waarbij de bepaling en digitalisering enkel op basis van door Opdrachtgever aangeleverde (bouw)tekeningen is overeengekomen c.q. controle op locatie is geen onderdeel van de Opdracht, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

 

4.5 Opdrachtnemer controleert panden niet op al dan niet verleende omgevingsvergunningen, vergunningsvrij bouwen, BAG- en Kadasterregistraties, bestemmingsplannen, bouwkundige gebreken, Bouwbesluit eisen en andere wet- en regelgeving.

 

4.6 Indien de Opdracht tevens het inmeten van de maten van een ruimte, dan wel het vermelden van die maten in visualisaties omvat, betreft de oplevering daarvan slechts een indicatieve aanduiding waarop door Opdrachtnemer geen garantie op juistheid en/of volledigheid wordt gegeven. Opdrachtnemer zal uiteraard de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het inmeten en weergeven van maten in visualisaties.

 

4.7 De Opdrachtgever is altijd verplicht om het opgeleverde meetrapport te controleren volgens de in de branche geldende zorgvuldigheidsvoorschriften. Na ontvangst van dit rapport wordt u verzocht deze op de hoofdlijnen te controleren en binnen drie werkdagen te reageren wanneer u denkt dat de opgegeven meters niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Mocht de Opdrachtnemer binnen drie dagen geen reactie hebben ontvangen, gaat de Opdrachtnemer ervanuit dat de Opdrachtgever akkoord is met het meetrapport. Bij gegronde twijfel van Opdrachtgever van de verstrekte gegevens, kan Opdrachtnemer een her-evaluatie uitvoeren.

 

4.8 Opdrachtgever blijft (voor hoofdopdrachtgever eventueel zijnde consument) de aan te spreken partij voor deze door-verleende opdracht. In dat licht is Opdrachtgever gehouden om het opgeleverde meetrapport te controleren volgens de in de branche geldende zorgvuldigheidsvoorschriften.

 

4.9 Het volgen van de Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting nooit volledig uit. Opdrachtnemer hanteert een nauwkeurigheid van 5%. Het is goed om te weten dat de opgegeven bruto inhoud (m3) indicatief is en geen garantie biedt.

 

ARTIKEL 5 WIJZIGINGEN IN OPDRACHT

5.1 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben het recht de Raamovereenkomst van Opdracht door schriftelijke opzegging te doen eindigen.

 

5.2 Een eenmaal door Opdrachtgever verstrekte (deel)Opdracht, kan na verstrekking slechts worden herroepen c.q. beëindigd tot 2 werkdagen voor de afspraak tot uitvoering van de Opdracht. Indien Opdrachtgever de verstrekte Opdracht niet tijdig herroept c.q. beëindigd, wordt door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever € 50,- exclusief BTW in rekening gebracht. Indien de Opdrachtgever de Opdracht herroept c.q. beëindigd binnen de juiste termijn, geschiedt dit kosteloos.

 

5.3 Indien Opdrachtgever de Opdracht herroept c.q. beëindigt tijdens de uitvoering van de Opdracht, doch voor beëindiging van de Opdracht, is Opdrachtgever verplicht om administratiekosten van €50 te vergoeden, alsmede de overige door Opdrachtnemer (of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden) al aantoonbaar gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te voldoen.

 

5.4 Indien er sprake is van Meerwerk bij de Opdracht zijn hiervoor de gebruikelijke tarieven verschuldigd. Als deze uitbreiding gevolgen heeft voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

 

ARTIKEL 6 OVERMACHT

6.1 In geval van blijvende overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 

6.2. In geval van tijdelijke overmacht van de zijde van Opdrachtnemer, krijgt Opdrachtnemer eerst een redelijke termijn om voor vervanging zorg te dragen. Indien Opdrachtnemer dit niet wenst, althans indien Opdrachtnemer hierin niet slaagt binnen 48 uur, kan Opdrachtgever (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever ter zake van het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

 

6.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 

6.4 De door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen. De duur van de (uitvoering van de) Opdracht kan ook worden beïnvloed door Overmacht.

 

ARTIKEL 7 (WAN)BETALING EN TARIEVEN

7.1 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

 

7.2 Betaling door de Opdrachtgever dient binnen de op de factuur aangegeven termijn te geschieden op de door Opdrachtnemer op de factuur aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij gebreke van een termijnvermelding op de factuur geldt een betaaltermijn van veertien dagen na factuurdatum. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

7.3 Elke verrekeningsbevoegdheid van de Opdrachtgever, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

7.4 Het in gebruik nemen van visualisaties en uitkomsten van rapportages (bijvoorbeeld middels plaatsing ervan op woning-/ verkoopportals) geldt als akkoordverklaring met hetgeen is opgeleverd met inachtneming van artikel 4.7. Indien het in gebruik nemen uitblijft, geldt betaling als akkoordverklaring van hetgeen is geleverd tot op dat moment. Wordt het werk schriftelijk of digitaal goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling door Opdrachtnemer is ontvangen.

 

7.5 Bezwaren tegen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.

 

7.6 Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is deze zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

 

7.7 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet-consument), worden de buitengerechtelijke incassokosten bij deze vastgesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €100, zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling vereist is. Onverminderd de aan Opdrachtnemer overige toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

 

7.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in de Opdracht overeen te komen dat Opdrachtgever een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de vergoeding verschuldigd is vóór aanvang van uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer zal de uitvoering van de opdracht rechtmatig opschorten totdat een voorschot volledig is voldaan.

 

7.9 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van, en de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan vermelden.

 

7.10 Opdrachtgever te allen tijde instaat voor alle verplichtingen uit artikel 7, ook wanneer de factuur aan een andere partij wordt toegezonden, dan wel door een andere partij wordt voldaan.

 

ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 Alle rechten met betrekking tot bij de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer geproduceerde visualisaties, waaronder - niet-limitatief - begrepen de bewerkte en onbewerkte foto’s, plattegronden en 360° fotografie alsmede beschrijvingen van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden e.d., komen toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever stemt er mee in dat de door Opdrachtnemer geproduceerde visualisaties door Opdrachtnemer gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden.

 

8.2 Eventueel door het inmeetbedrijf in de offerte/advertenties/prijslijsten/website opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten, rapportages of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Is aan afnemer een proefmeting-/model getoond, dan wordt dat vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

 

8.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de door Opdrachtnemer geproduceerde visualisaties als bedoeld in lid 8.1 en 8.2 en rapportages aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren anders dan overeengekomen in de Opdracht, dan wel door Opdrachtnemer geïnitieerd.

 

8.4 In het geval Opdrachtgever in verzuim is in de voldoening van zijn verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd op kosten van Opdrachtgever verdere publicatie van de visualisaties en (uitkomsten van) rapportages te (laten) staken en is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Opdrachtnemer alle aan hem ter beschikking gestelde zaken te retourneren aan Opdrachtnemer dan wel te vernietigen, naar keuze van Opdrachtnemer. Onder het verzuim vallen tevens de wettelijke (handels)rente, alsmede de verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.

 

8.5 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden om het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer veilig te stellen.

ARTIKEL 9 KLACHTEN

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden, dan wel opgeleverde rapportages dienen door de Opdrachtgever binnen vijf (5) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

9.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer geven Opdrachtgever nimmer het recht de betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer op te schorten.

9.3 Indien Opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is Opdrachtnemer gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

9.4 Opdrachtnemer wordt altijd de mogelijkheid geboden om de klacht te onderzoeken.

9.5 De mogelijkheid tot indienen van een klacht verjaart door verloop van één kalenderjaar na datum oplevering van de rapportage.

 

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door

Opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van Opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

10.2 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal het honorarium voor de opdracht (exclusief omzetbelasting), dat aan

Opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde bestanden/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van €1000.

 

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door

Opdrachtnemer, uitdrukkelijk in opdracht van Opdrachtgever, uitgevoerde werkzaamheden.

 

10.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en Opdrachtgever bovendien aantoont dat Opdrachtgever ter zake geen enkel verwijt treft.

 

ARTIKEL 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1 Indien Opdrachtgever (daaronder voor de betalingsverplichtingen tevens begrepen enige derde partij aan wie de factuur is toegezonden) één of meer van de verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van de verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig de verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.


11.2 Opdrachtnemer heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
- sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden;
- aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van  Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf het faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan de schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever
- toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
- de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

11.3 Opdrachtgever kan slechts tussentijds opzeggen wegens gewichtige reden. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat deze tot een einde is gebracht wordt de Opdrachtgever alle tot op dat moment gemaakte kosten en het redelijke loon verschuldigd. Daarbij wordt de Opdrachtgever tevens alle gederfde inkomsten en gederfde winst verschuldigd.

 

ARTIKEL 12 ONLINE PRODUCTEN EN DIENSTEN 

Bedenktijd en Herroepingsrecht:

12.1 Bij het aanschaffen van een online product of dienst waarbij de levering plaatsvindt tijdens de bedenktijd van 14 dagen, gelden specifieke regels met betrekking tot het herroepingsrecht.

 

12.2 Indien de levering van de online producten of diensten start tijdens de bedenktijd van 14 dagen, gaat de gebruiker akkoord met afstand van het herroepingsrecht, tenzij anders vermeld op onze website.

 

Start van Online Programma's:

12.3. Een online cursus wordt beschouwd als gestart op het moment dat de eerste les of module online beschikbaar is gesteld en de gebruiker de inloggegevens hiervoor heeft ontvangen.

 

12.4 Vanaf het moment dat het online cursus is gestart, vervalt het herroepingsrecht zoals vermeld in sectie 12.2, tenzij anders aangegeven op onze website.

 

ARTIKEL 13 PERSOONSGEGEVENS

13.1 Voor het uitvoeren van de opdracht worden persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerkt. Mogelijk worden er ook persoonsgegevens van consumenten verwerkt (in beeldmateriaal).
B2B verwerkingen betreffen in ieder geval: zakelijke contactgegevens van (medewerkers van) Opdrachtgever.

Consument(verkoper)gegevens betreffen mogelijk:
Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Internetbrowser en apparaat type en beeldmateriaal aangaande de woonomgeving.

13.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat consument(verkoper) uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het verwerken van de door Opdrachtnemer benodigde persoonsgegevens, alsmede voor maken van beeldmateriaal in de woonomgeving.

13.3 Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over de situatie waarin Consument(ver)koper geen toestemming verleent voor het uitvoeren van de Opdracht. Deze situatie heeft voor Opdrachtnemer te gelden als Overmacht situatie.

13.4 Het doel van de verwerking van alle omschreven persoonsgegevens is het uitvoeren van de (deel)Opdracht.

13.5 We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel.

 

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

11 Februari 2024